Dotazník "Využívanie elektronických informa?ných zdrojov sprístup?ovaných v rámci projektu NISPEZ Dotazník pre používate?ov"
V rámci projektu NISPEZ – Národný informačný systém podpory výskumu a vývoja v SR – prístup k elektronickým informačným zdrojom http://nispez.cvtisr.sk spolufinancovanom z Európskeho fondu regionálneho rozvoja je sprístupňovaných 16 kolekcií odborných a vedeckých elektronických informačných zdrojov (ďalej EIZ). Centrum vedecko-technických informácii SR ako riešiteľ projektu NISPEZ každoročne vyhodnocuje efektívnosť využívania týchto e-zdrojov. Získané údaje z dotazníkového prieskumu slúžia ako podklad pre optimalizáciu zvolenej ponuky e-zdrojov v ďalšom období realizácie projektu.
Výsledná správa bude uverejnená na webovej stránke projektu NISPEZ: http://nispez.cvtisr.sk.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Podporujeme výskumné aktivity na Slovensku/Projekt je spolufinancovaný zo zdrojov EÚ


Dotazník bol ukončený a odpovede už nebudú viac prijímané.
Ďakujeme za váš záujem.


Ďakujem za vaše odpovede a odporúčam túto webovú stránku - je jednoduché vytvoriť dotazník s iAnkety.sk!