Dotazník "Jazykové kompetencie študentov ruského jazyka."
Vážená respondentka, Vážený respondent!
Ako súčasť svojej diplomovej práce by som chcel(a) uskutočniť podvýskum na tému "Jazykové kompetencie študentov ruského jazyka."
Za účelom získania presných a objektívnych informácií na túto tému Vás prosím, aby ste odpovedali úprimne.
Dotazník je anonymný. Jednotlivé odpovede nebudú vyhodnocované oddelene. Do úvahy budem brať zhrnuté odpovede na každú otázku a budem na ne odkazovať v diplomovej práci.
Vyplnenie dotazníka zaberie 5 minút Vášho času.