Výsledky dotazníka ""Hodnotenie vzdelávania""
Štatistiky respondentov :
Celkový počet respondentov:
5
Zhrnutie výsledkov
1. Akého vzdelávania ste sa zúčastnili? (viacero odpovedí je možných)
Inovačné aktivizujúce metódy a rozvoj tvorivosti 2 bar1bar2  25%
Myšlienkové mapy v edukácii 2 bar1bar2  25%
Rozvoj kritického myslenia využitím inovačných vyučovacích metód 4 bar1bar2  50%
Inkluzívne vzdelávanie a výchova v pedagogickej praxi 0 bar1bar2  0%
Iné 0 bar1bar2  0%
Súhrn odpovedí 8  
2. Čo ste očakávali od vzdelávania?
Rozšírenie svojich zručností 2 bar1bar2  40%
Rozšírenie svojich vedomostí 1 bar1bar2  20%
Možnosť zvýšenia platu 2 bar1bar2  40%
Iné 0 bar1bar2  0%
Súhrn odpovedí 5  
3. Prosím ohodnoťte vzdelávanie:
Obsah vzdelávania s ohľadom na obsah jednotlivých tém vzdelávania
úplne spokojný 4 bar1bar2  80%
spokojný 1 bar1bar2  20%
skôr spokojný 0 bar1bar2  0%
skôr nespokojný 0 bar1bar2  0%
nespokojný 0 bar1bar2  0%
úplne nespokojný 0 bar1bar2  0%

Dosiahnutie stanovených cieľov vzdelávania
úplne spokojný 4 bar1bar2  80%
spokojný 1 bar1bar2  20%
skôr spokojný 0 bar1bar2  0%
skôr nespokojný 0 bar1bar2  0%
nespokojný 0 bar1bar2  0%
úplne nespokojný 0 bar1bar2  0%

Rozsah a úroveň odborných vedomostí lektorky/lektora
úplne spokojný 5 bar1bar2  100%
spokojný 0 bar1bar2  0%
skôr spokojný 0 bar1bar2  0%
skôr nespokojný 0 bar1bar2  0%
nespokojný 0 bar1bar2  0%
úplne nespokojný 0 bar1bar2  0%

Prístup lektorky/lektora k účastníkom vzdelávania
úplne spokojný 5 bar1bar2  100%
spokojný 0 bar1bar2  0%
skôr spokojný 0 bar1bar2  0%
skôr nespokojný 0 bar1bar2  0%
nespokojný 0 bar1bar2  0%
úplne nespokojný 0 bar1bar2  0%

Úroveň komunikácie lektorky/lektora s účastníkmi vzdelávania
úplne spokojný 5 bar1bar2  100%
spokojný 0 bar1bar2  0%
skôr spokojný 0 bar1bar2  0%
skôr nespokojný 0 bar1bar2  0%
nespokojný 0 bar1bar2  0%
úplne nespokojný 0 bar1bar2  0%

Použité formy vzdelávania
úplne spokojný 3 bar1bar2  60%
spokojný 2 bar1bar2  40%
skôr spokojný 0 bar1bar2  0%
skôr nespokojný 0 bar1bar2  0%
nespokojný 0 bar1bar2  0%
úplne nespokojný 0 bar1bar2  0%

Použité metódy vzdelávania
úplne spokojný 3 bar1bar2  60%
spokojný 2 bar1bar2  40%
skôr spokojný 0 bar1bar2  0%
skôr nespokojný 0 bar1bar2  0%
nespokojný 0 bar1bar2  0%
úplne nespokojný 0 bar1bar2  0%

Dostupnosť a ochotu lektorky/lektora v rámci konzultácie
úplne spokojný 5 bar1bar2  100%
spokojný 0 bar1bar2  0%
skôr spokojný 0 bar1bar2  0%
skôr nespokojný 0 bar1bar2  0%
nespokojný 0 bar1bar2  0%
úplne nespokojný 0 bar1bar2  0%

Dostupnosť miesta vzdelávania
úplne spokojný 5 bar1bar2  100%
spokojný 0 bar1bar2  0%
skôr spokojný 0 bar1bar2  0%
skôr nespokojný 0 bar1bar2  0%
nespokojný 0 bar1bar2  0%
úplne nespokojný 0 bar1bar2  0%

Časový harmonogram vzdelávania
úplne spokojný 5 bar1bar2  100%
spokojný 0 bar1bar2  0%
skôr spokojný 0 bar1bar2  0%
skôr nespokojný 0 bar1bar2  0%
nespokojný 0 bar1bar2  0%
úplne nespokojný 0 bar1bar2  0%

Frekvencia vzdelávacích aktivít
úplne spokojný 4 bar1bar2  80%
spokojný 1 bar1bar2  20%
skôr spokojný 0 bar1bar2  0%
skôr nespokojný 0 bar1bar2  0%
nespokojný 0 bar1bar2  0%
úplne nespokojný 0 bar1bar2  0%

Materiálno-technické a priestorové vybavenie miesta vzdelávania
úplne spokojný 4 bar1bar2  80%
spokojný 1 bar1bar2  20%
skôr spokojný 0 bar1bar2  0%
skôr nespokojný 0 bar1bar2  0%
nespokojný 0 bar1bar2  0%
úplne nespokojný 0 bar1bar2  0%

Využívanie digitálnych technológií pri vzdelávaní
úplne spokojný 4 bar1bar2  80%
spokojný 1 bar1bar2  20%
skôr spokojný 0 bar1bar2  0%
skôr nespokojný 0 bar1bar2  0%
nespokojný 0 bar1bar2  0%
úplne nespokojný 0 bar1bar2  0%

Komunikácia organizátorov s účastníkmi vzdelávania pred vzdelávaním
úplne spokojný 4 bar1bar2  80%
spokojný 1 bar1bar2  20%
skôr spokojný 0 bar1bar2  0%
skôr nespokojný 0 bar1bar2  0%
nespokojný 0 bar1bar2  0%
úplne nespokojný 0 bar1bar2  0%

Komunikácia organizátorov s účastníkmi vzdelávania po ukončení vzdelávania
úplne spokojný 4 bar1bar2  80%
spokojný 1 bar1bar2  20%
skôr spokojný 0 bar1bar2  0%
skôr nespokojný 0 bar1bar2  0%
nespokojný 0 bar1bar2  0%
úplne nespokojný 0 bar1bar2  0%

4. Hodnotíte atmosféru vzdelávania ako pozitívnu a tvorivú?
Áno 5 bar1bar2  100%
Nie 0 bar1bar2  0%
Ak nie uveďte dôvod 0 bar1bar2  0%
Súhrn odpovedí 5  
5. Považujete lektorku/lektora za experta v danom obsahu vzdelávania?
Áno 5 bar1bar2  100%
Nie 0 bar1bar2  0%
Ak nie uveďte dôvod 0 bar1bar2  0%
Súhrn odpovedí 5  
6. Mali ste dostatočný priestor na prezentovanie vlastných poznatkov, skúseností, príp. zručností
Áno 5 bar1bar2  100%
Nie 0 bar1bar2  0%
Súhrn odpovedí 5  
7. Považujete nadobudnuté poznatky, skúsenosti a zručnosti za využiteľné vo Vašej pracovnej činnosti?
Áno 5 bar1bar2  100%
Nie 0 bar1bar2  0%
Ak nie uveďte dôvod 0 bar1bar2  0%
Súhrn odpovedí 5  
8. Odporučili by ste absolvované vzdelávanie svojim kolegom?
Áno 5 bar1bar2  100%
Nie 0 bar1bar2  0%
Ak nie uveďte dôvod 0 bar1bar2  0%
Súhrn odpovedí 5  
9. Ako celkovo hodnotíte absolvované vzdelávanie?
Prínosné bar1bar2 Neprínosné
1 / 5
Spomedzi 5 respondentov je priemerná odpoveď 1 (na stupnici od 1 do 5).
10. Prosím určte, ktoré z vymenovaných aspektov sú podľa Vášho názoru dôležité pre vzdelávanie (viacero odpovedí je možných)
Obsah prezentácií a kvalita informácií 4 bar1bar2  26.7%
Možnosť získať nové praktické zručnosti 5 bar1bar2  33.3%
Možnosť získať nové kontakty 2 bar1bar2  13.3%
Zbehlí a skúsení prednášajúci 2 bar1bar2  13.3%
Možnosť stráviť príjemný čas s kolegami 2 bar1bar2  13.3%
Súhrn odpovedí 15  
11. Aké témy alebo oblasti by ste privítali na ďalších školeniach: (viacero odpovedí je možných)
Ovládanie IKT 1 bar1bar2  8.3%
Inovačné metódy vo vyučovaní 4 bar1bar2  33.3%
Finančná gramotnosť 0 bar1bar2  0%
Nové prezentačné metódy 0 bar1bar2  0%
Integrácia, inklúzia a žiaci so ŠVVP 1 bar1bar2  8.3%
Prierezové témy pre viac predmetov 2 bar1bar2  16.7%
Jednopredmetové vzdelávania 1 bar1bar2  8.3%
Zvládanie stresu, syndróm vyhorenia 0 bar1bar2  0%
Zvládanie neprispôsobivých žiakov 3 bar1bar2  25%
Súhrn odpovedí 12  
12. Vyberte príp. doplňte metódy, ktoré preferujete a najviac Vám vyhovujú počas vzdelávacej aktivity
výklad 1 bar1bar2  20%
riešenie praktických prípadov 2 bar1bar2  40%
diskusia 1 bar1bar2  20%
práca v skupinách 1 bar1bar2  20%
Inéiné, veďte aké 0 bar1bar2  0%
Súhrn odpovedí 5  
13. Akú formu vzdelávania by ste uprednostnili?
Prezenčnú 0 bar1bar2  0%
Dištančnú (samovzdelávanie) 1 bar1bar2  20%
Zmiešanú prezenčnú aj dištančnú 2 bar1bar2  40%
On-line vzdelávanie (konferenčné spojenie s lektorom cez internet) 2 bar1bar2  40%
Iné 0 bar1bar2  0%
Súhrn odpovedí 5  
14. Ktoré dni sú pre Vás najvhodnejšie, aby ste sa mohli zúčastniť vzdelávania? (viacero odpovedí je možných)
Pracovné dni 1 bar1bar2  20%
Voľné dni a víkendy 2 bar1bar2  40%
Nezáleží ktorý deň 2 bar1bar2  40%
Súhrn odpovedí 5  
15. Akú/é tému/y by ste doplnili do obsahu vzdelávacej aktivity, iné dôležité poznámky,alebo návrhy (dobrovoľná otázka)
16. Ak máte záujem s nami komunikovať, alebo máte na nás nejakú otázku prosím napíšte nám e-mailovú adresu. (dobrovoľná otázka)
17. Vážená/ý účastníčka/účastník vzdelávania, ďakujeme za Vašu ochotu a čas, ktorý ste venovali hodnoteniu absolvovaného vzdelávania. (dobrovoľná otázka)

Vysvetlenie: Súhrn výsledkov je súčet odpovedí, ktoré zvolili účastníci na jednotlivé otázky. Percentuálna hodnota pre každú možnosť odpovede sa vypočíta, ak počet týchto odpovedí vydelíme celkovým počtom odpovedí.