Dotazník "Hodnotový systém"
Vážená respondentka, Vážený respondent!
Ako súčasť svojej diplomovej práce by som chcel(a) uskutočniť výskum na tému hierarchia ľudských hodnôt v dnešnej spoločnosti.
Za účelom získania presných a objektívnych informácií na túto tému Vás prosím, aby ste odpovedali úprimne.
Dotazník je anonymný. Jednotlivé odpovede nebudú vyhodnocované oddelene. Do úvahy budem brať zhrnuté odpovede na každú otázku a budem na ne odkazovať v diplomovej práci.
Vyplnenie dotazníka zaberie 5 minút Vášho času.