Výsledky dotazníka ""Hodnotenie vzdelávania""
Štatistiky respondentov :
Celkový počet respondentov:
27
Zhrnutie výsledkov
1. Akého vzdelávania ste sa zúčastnili? (viacero odpovedí je možných)
Inovačné aktivizujúce metódy a rozvoj tvorivosti 12 bar1bar2  32.4%
Myšlienkové mapy v edukácii 9 bar1bar2  24.3%
Rozvoj kritického myslenia využitím inovačných vyučovacích metód 14 bar1bar2  37.8%
Inkluzívne vzdelávanie a výchova v pedagogickej praxi 2 bar1bar2  5.4%
Iné 0 bar1bar2  0%
Súhrn odpovedí 37  
2. Čo ste očakávali od vzdelávania?
Rozšírenie svojich zručností 7 bar1bar2  25.9%
Rozšírenie svojich vedomostí 10 bar1bar2  37%
Možnosť zvýšenia platu 9 bar1bar2  33.3%
Iné 1 bar1bar2  3.7%
Súhrn odpovedí 27  
3. Prosím ohodnoťte vzdelávanie:
Obsah vzdelávania s ohľadom na obsah jednotlivých tém vzdelávania
úplne spokojný 19 bar1bar2  70.4%
spokojný 8 bar1bar2  29.6%
skôr spokojný 0 bar1bar2  0%
skôr nespokojný 0 bar1bar2  0%
nespokojný 0 bar1bar2  0%
úplne nespokojný 0 bar1bar2  0%

Dosiahnutie stanovených cieľov vzdelávania
úplne spokojný 19 bar1bar2  70.4%
spokojný 8 bar1bar2  29.6%
skôr spokojný 0 bar1bar2  0%
skôr nespokojný 0 bar1bar2  0%
nespokojný 0 bar1bar2  0%
úplne nespokojný 0 bar1bar2  0%

Rozsah a úroveň odborných vedomostí lektorky/lektora
úplne spokojný 23 bar1bar2  85.2%
spokojný 4 bar1bar2  14.8%
skôr spokojný 0 bar1bar2  0%
skôr nespokojný 0 bar1bar2  0%
nespokojný 0 bar1bar2  0%
úplne nespokojný 0 bar1bar2  0%

Prístup lektorky/lektora k účastníkom vzdelávania
úplne spokojný 25 bar1bar2  92.6%
spokojný 2 bar1bar2  7.4%
skôr spokojný 0 bar1bar2  0%
skôr nespokojný 0 bar1bar2  0%
nespokojný 0 bar1bar2  0%
úplne nespokojný 0 bar1bar2  0%

Úroveň komunikácie lektorky/lektora s účastníkmi vzdelávania
úplne spokojný 25 bar1bar2  92.6%
spokojný 2 bar1bar2  7.4%
skôr spokojný 0 bar1bar2  0%
skôr nespokojný 0 bar1bar2  0%
nespokojný 0 bar1bar2  0%
úplne nespokojný 0 bar1bar2  0%

Použité formy vzdelávania
úplne spokojný 20 bar1bar2  74.1%
spokojný 7 bar1bar2  25.9%
skôr spokojný 0 bar1bar2  0%
skôr nespokojný 0 bar1bar2  0%
nespokojný 0 bar1bar2  0%
úplne nespokojný 0 bar1bar2  0%

Použité metódy vzdelávania
úplne spokojný 20 bar1bar2  74.1%
spokojný 7 bar1bar2  25.9%
skôr spokojný 0 bar1bar2  0%
skôr nespokojný 0 bar1bar2  0%
nespokojný 0 bar1bar2  0%
úplne nespokojný 0 bar1bar2  0%

Dostupnosť a ochotu lektorky/lektora v rámci konzultácie
úplne spokojný 25 bar1bar2  92.6%
spokojný 2 bar1bar2  7.4%
skôr spokojný 0 bar1bar2  0%
skôr nespokojný 0 bar1bar2  0%
nespokojný 0 bar1bar2  0%
úplne nespokojný 0 bar1bar2  0%

Dostupnosť miesta vzdelávania
úplne spokojný 23 bar1bar2  85.2%
spokojný 4 bar1bar2  14.8%
skôr spokojný 0 bar1bar2  0%
skôr nespokojný 0 bar1bar2  0%
nespokojný 0 bar1bar2  0%
úplne nespokojný 0 bar1bar2  0%

Časový harmonogram vzdelávania
úplne spokojný 22 bar1bar2  81.5%
spokojný 4 bar1bar2  14.8%
skôr spokojný 1 bar1bar2  3.7%
skôr nespokojný 0 bar1bar2  0%
nespokojný 0 bar1bar2  0%
úplne nespokojný 0 bar1bar2  0%

Frekvencia vzdelávacích aktivít
úplne spokojný 23 bar1bar2  85.2%
spokojný 4 bar1bar2  14.8%
skôr spokojný 0 bar1bar2  0%
skôr nespokojný 0 bar1bar2  0%
nespokojný 0 bar1bar2  0%
úplne nespokojný 0 bar1bar2  0%

Materiálno-technické a priestorové vybavenie miesta vzdelávania
úplne spokojný 20 bar1bar2  74.1%
spokojný 7 bar1bar2  25.9%
skôr spokojný 0 bar1bar2  0%
skôr nespokojný 0 bar1bar2  0%
nespokojný 0 bar1bar2  0%
úplne nespokojný 0 bar1bar2  0%

Využívanie digitálnych technológií pri vzdelávaní
úplne spokojný 20 bar1bar2  74.1%
spokojný 7 bar1bar2  25.9%
skôr spokojný 0 bar1bar2  0%
skôr nespokojný 0 bar1bar2  0%
nespokojný 0 bar1bar2  0%
úplne nespokojný 0 bar1bar2  0%

Komunikácia organizátorov s účastníkmi vzdelávania pred vzdelávaním
úplne spokojný 23 bar1bar2  85.2%
spokojný 4 bar1bar2  14.8%
skôr spokojný 0 bar1bar2  0%
skôr nespokojný 0 bar1bar2  0%
nespokojný 0 bar1bar2  0%
úplne nespokojný 0 bar1bar2  0%

Komunikácia organizátorov s účastníkmi vzdelávania po ukončení vzdelávania
úplne spokojný 23 bar1bar2  85.2%
spokojný 4 bar1bar2  14.8%
skôr spokojný 0 bar1bar2  0%
skôr nespokojný 0 bar1bar2  0%
nespokojný 0 bar1bar2  0%
úplne nespokojný 0 bar1bar2  0%

4. Hodnotíte atmosféru vzdelávania ako pozitívnu a tvorivú?
Áno 27 bar1bar2  100%
Nie 0 bar1bar2  0%
Ak nie uveďte dôvod 0 bar1bar2  0%
Súhrn odpovedí 27  
5. Považujete lektorku/lektora za experta v danom obsahu vzdelávania?
Áno 27 bar1bar2  100%
Nie 0 bar1bar2  0%
Ak nie uveďte dôvod 0 bar1bar2  0%
Súhrn odpovedí 27  
6. Mali ste dostatočný priestor na prezentovanie vlastných poznatkov, skúseností, príp. zručností
Áno 27 bar1bar2  100%
Nie 0 bar1bar2  0%
Súhrn odpovedí 27  
7. Považujete nadobudnuté poznatky, skúsenosti a zručnosti za využiteľné vo Vašej pracovnej činnosti?
Áno 27 bar1bar2  100%
Nie 0 bar1bar2  0%
Ak nie uveďte dôvod 0 bar1bar2  0%
Súhrn odpovedí 27  
8. Odporučili by ste absolvované vzdelávanie svojim kolegom?
Áno 27 bar1bar2  100%
Nie 0 bar1bar2  0%
Ak nie uveďte dôvod 0 bar1bar2  0%
Súhrn odpovedí 27  
9. Ako celkovo hodnotíte absolvované vzdelávanie?
Prínosné bar1bar2 Neprínosné
1.3 / 5
Spomedzi 27 respondentov je priemerná odpoveď 1.3 (na stupnici od 1 do 5).
10. Prosím určte, ktoré z vymenovaných aspektov sú podľa Vášho názoru dôležité pre vzdelávanie (viacero odpovedí je možných)
Obsah prezentácií a kvalita informácií 22 bar1bar2  33.3%
Možnosť získať nové praktické zručnosti 22 bar1bar2  33.3%
Možnosť získať nové kontakty 4 bar1bar2  6.1%
Zbehlí a skúsení prednášajúci 16 bar1bar2  24.2%
Možnosť stráviť príjemný čas s kolegami 2 bar1bar2  3%
Súhrn odpovedí 66  
11. Aké témy alebo oblasti by ste privítali na ďalších školeniach: (viacero odpovedí je možných)
Ovládanie IKT 6 bar1bar2  8.2%
Inovačné metódy vo vyučovaní 8 bar1bar2  11%
Finančná gramotnosť 4 bar1bar2  5.5%
Nové prezentačné metódy 7 bar1bar2  9.6%
Integrácia, inklúzia a žiaci so ŠVVP 7 bar1bar2  9.6%
Prierezové témy pre viac predmetov 8 bar1bar2  11%
Jednopredmetové vzdelávania 4 bar1bar2  5.5%
Zvládanie stresu, syndróm vyhorenia 12 bar1bar2  16.4%
Zvládanie neprispôsobivých žiakov 17 bar1bar2  23.3%
Súhrn odpovedí 73  
12. Vyberte príp. doplňte metódy, ktoré preferujete a najviac Vám vyhovujú počas vzdelávacej aktivity
výklad 9 bar1bar2  33.3%
riešenie praktických prípadov 11 bar1bar2  40.7%
diskusia 4 bar1bar2  14.8%
práca v skupinách 3 bar1bar2  11.1%
Inéiné, veďte aké 0 bar1bar2  0%
Súhrn odpovedí 27  
13. Akú formu vzdelávania by ste uprednostnili?
Prezenčnú 1 bar1bar2  3.7%
Dištančnú (samovzdelávanie) 5 bar1bar2  18.5%
Zmiešanú prezenčnú aj dištančnú 5 bar1bar2  18.5%
On-line vzdelávanie (konferenčné spojenie s lektorom cez internet) 16 bar1bar2  59.3%
Iné 0 bar1bar2  0%
Súhrn odpovedí 27  
14. Ktoré dni sú pre Vás najvhodnejšie, aby ste sa mohli zúčastniť vzdelávania? (viacero odpovedí je možných)
Pracovné dni 10 bar1bar2  34.5%
Voľné dni a víkendy 11 bar1bar2  37.9%
Nezáleží ktorý deň 8 bar1bar2  27.6%
Súhrn odpovedí 29  
15. Akú/é tému/y by ste doplnili do obsahu vzdelávacej aktivity, iné dôležité poznámky,alebo návrhy (dobrovoľná otázka)
1) Šikana na pracovisku - spôsoby ako sa brániť
2) Emócie žiaka v škole
3) Aplikácie a ich miesto vo vyučovaní
4) Všetky témy , ktoré boli ponúkané boli odprezentované na profesionálnej úrovni daného vzdelávania.
5) Prevencia šikany
16. Ak máte záujem s nami komunikovať, alebo máte na nás nejakú otázku prosím napíšte nám e-mailovú adresu. (dobrovoľná otázka)
1) paulinisco@gmail.com
2) kan.inge@gmail.com komunikácia: Poďakovanie patrí pánovi Ing. Imrichovi Héželovi u ktorého som absolvovala vzdelávania s rôznou tématikou . Boli prínosom pre môj ďaľší profesionálny rast a využijem všetky získané vedomosti a zručnosti v praxi. Ďakujem veľmi pekne.

Mgr. Kanalošová Ingrid
17. Vážená/ý účastníčka/účastník vzdelávania, ďakujeme za Vašu ochotu a čas, ktorý ste venovali hodnoteniu absolvovaného vzdelávania. (dobrovoľná otázka)

Vysvetlenie: Súhrn výsledkov je súčet odpovedí, ktoré zvolili účastníci na jednotlivé otázky. Percentuálna hodnota pre každú možnosť odpovede sa vypočíta, ak počet týchto odpovedí vydelíme celkovým počtom odpovedí.